ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчий науково-дослідний центр
з проблем боротьби з організованою злочинністю

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 26 лютого 2007 року N 144/2007

1. Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю (далі - Центр) є робочим органом при Раді національної безпеки і оборони України, який здійснює опрацювання питань боротьби з організованою злочинністю, що мають міжгалузевий характер, забезпечує науково-аналітичне та прогнозне супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України з проблем боротьби з організованою злочинністю.

2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими актами законодавства України, а також розпорядженнями Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 11.05.2012 р. N 309/2012)

3. Основними завданнями Центру є:

1) здійснення науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України з проблем боротьби з організованою злочинністю;

2) підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо реалізації основ державної політики у сфері протидії організованій злочинності;

3) аналіз і прогнозування трансформації організованої злочинності у державі в умовах інформатизації та глобалізації;

4) виявлення та дослідження основних тенденцій щодо транснаціональної організованої злочинності, загроз і ризиків у цій сфері для розвитку суспільно-політичних та соціально-економічних процесів в Україні;

5) розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо нових форм та методів боротьби з організованою злочинністю, методичних рекомендацій для державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю;

6) вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань боротьби з організованою злочинністю, моніторинг заходів, здійснюваних державними органами у цій сфері.

(пункт 3 у редакції Указу Президента
України від 11.05.2012 р. N 309/2012)

4. Центр відповідно до покладених на нього завдань у встановленому порядку:

1) розробляє та подає пропозиції щодо критеріїв оцінки криміногенної ситуації в Україні, щодо забезпечення в умовах інформатизації та глобалізації захисту національних інтересів України у сфері боротьби з організованою злочинністю, а також пропозиції щодо сценаріїв реагування на кризові ситуації у цій сфері;

2) вивчає громадську думку та аналізує висвітлення заходів з реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю в засобах масової інформації;

3) досліджує розвиток негативних процесів у сфері боротьби з організованою злочинністю, готує аналітичні матеріали, розробляє та подає пропозиції щодо мінімізації їх наслідків;

4) бере участь у розробленні проектів рішень Ради національної безпеки і оборони України, концепцій, комплексних загальнодержавних програм, нормативно-правових актів, пропозицій та практичних рекомендацій щодо тактики боротьби з організованою злочинністю;

5) здійснює в установленому порядку взаємодію з відомчими та іншими науково-дослідними установами та організаціями з питань дослідження та прогнозування процесів і явищ в організованій злочинній діяльності;

6) збирає, аналізує та узагальнює інформацію про зарубіжний досвід боротьби з організованою злочинністю, розробляє та подає пропозиції щодо його запровадження в Україні;

7) підтримує зв'язки та співпрацює з відповідними організаціями інших держав;

8) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

(пункт 4 у редакції Указу Президента
України від 11.05.2012 р. N 309/2012)

5. Центр має право в установленому порядку:

1) одержувати від державних органів, підприємств, установ, організацій нормативну, статистичну, аналітичну, наукову інформацію та необхідні матеріали, в тому числі опубліковані роботи з проблем боротьби з організованою злочинністю;

2) користуватися автоматизованими інформаційними базами даних державних органів, спеціально створених для боротьби з організованою злочинністю, та державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю;

3) залучати суб'єктів наукової діяльності, висококваліфікованих працівників правоохоронних органів, державних і недержавних установ та організацій для надання експертних висновків;

4) порушувати клопотання про переведення або відрядження для роботи в Центрі на штатних посадах необхідних для цього фахівців.

6. Загальна координація та спрямування діяльності Центру здійснюється Радою національної безпеки і оборони України через члена Ради національної безпеки і оборони України - Міністра внутрішніх справ України.

(пункт 6 у редакції Указу Президента
України від 11.05.2012 р. N 309/2012)

7. Центр очолює Керівник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України погодженим із членом Ради національної безпеки і оборони України, через якого здійснюється загальна координація та спрямування діяльності Центру.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 11.05.2012 р. N 309/2012)

8. Керівник Центру:

здійснює безпосереднє керівництво його роботою, забезпечує контроль за виконанням покладених на Центр завдань, представляє Центр в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях;

забезпечує комплектування Центру кваліфікованими кадрами, керує їх підготовкою та затверджує посадові інструкції працівників Центру;

затверджує правила внутрішнього розпорядку, організує контрольований режим доступу в службові приміщення Центру, спеціальний захист цих приміщень та інформаційної системи Центру від несанкціонованого доступу;

організовує та контролює здійснення у Центрі заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

9. Керівник Центру має першого заступника та заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Керівником Центру за погодженням із членом Ради національної безпеки і оборони України, через якого здійснюється загальна координація та спрямування діяльності Центру.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 11.05.2012 р. N 309/2012)

Обов'язки першого заступника та заступника Керівника Центру визначає Керівник Центру.

Інші працівники Центру призначаються на посади та звільняються з посад Керівником Центру.

10. Організаційну структуру Центру затверджує Секретар Ради національної безпеки і оборони України за поданням Керівника Центру погодженим із членом Ради національної безпеки і оборони України, через якого здійснюється загальна координація та спрямування діяльності Центру, а штатний розпис - Керівник Центру.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 11.05.2012 р. N 309/2012)

11. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

12. Ліквідація і реорганізація Центру здійснюється в установленому порядку за рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Глава Секретаріату
Президента України

В. БАЛОГА

Офіційний веб-сайт
© Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю.
Усі права на матеріали, що розміщені на сайті охороняються відповідно до законодавства України.